Regulamin

Regulamin sklepu TWISTED FORM
www.twistedform.pl

Słowniczek:
1. Sprzedający – TWISTED FORM z siedzibą ul. Langiewicza 55, 05-080 Izabelin c, pow. warszawski zachodni. woj. MAZOWIECKIE, REGON 061089314, NIP 758-214-13-04 Numer rachunku: BANK ING 74 1050 1054 1000 0097 3317 7555


2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy dostępny pod adresem www.twistedform.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary;

5. Towary – odzież, biżuteria oraz inne dodatki będące rzeczami ruchomymi wyprodukowane lub dostarczone przez Sprzedającego, prezentowane w sklepie internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;

6. Formularz Rejestracji – funkcjonalność Sklepu internetowego, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;

7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie internetowym Towarów na podstawie wyborów Klienta.

8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego

9. Wada Towaru – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna;

10. Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);

11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst

jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.);
12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U 2014 poz. 121 z późn. zm).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez TWISTED FORM Agnieszka Bliszczyk z siedzibą ul. Langiewicza 55, 05-080 Izabelin c , powiat warszawski zachodni, woj. MAZOWIECKI, REGON 061089314, NIP 758-214-13-04 Numer rachunku: BANK ING 74 1050 1054 1000 0097 3317 7555

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.twistedform.pl, zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności składać reklamacje, za pomocą adresu mailowego: kontakt@twistedform.pl, tel 667236244 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 17:00. Koszt połączenia zgodny jest z taryfą operatora), listownie na adres pocztowy Sprzedającego.


5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

6. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 8 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

7. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu internetowego służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

II. Zakres, zasady i warunki korzystania z Sklepu internetowego


1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.

2. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia konta użytkownika na stronie Sklepu internetowego pod adresem internetowym www.twistedform.pl

3. Usługa polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się. Rejestracja Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Przy rejestracji Klient w Formularzu Rejestracji wypełnia prawidłowe pola wskazując: dane osobowe, adres do doręczeń oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w Formularzu.

5. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@twistedform.pl żądania usunięcia konta użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

7. Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1. Korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

2. Korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

3. Korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;

4. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

5. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn do których należą korzystanie przez Klienta z Sklepu internetowego w sposób stanowiący naruszenie obowiązków o których mowa w punkcie 8 powyżej. Sprzedający może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta użytkownika skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem konta Klienta w Sklepie internetowym.

6. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Towar jest dostępny, gdy w opcji wyboru rozmiaru widnieją konkretne rozmiary do wybrania. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas któregokolwiek Towaru bądź rozmiaru Towaru w możliwie najkrótszym czasie. Towary niedostępne w magazynie zostaną usunięte z Sklepu internetowego bez zbędnej zwłoki.

7. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

 

III. Składanie zamówień


1. Klient może dokonać zakupu Towaru przez złożenie zamówienia. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie internetowym są składane poprzez wybór preferowanej opcji zakupu. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

IV Dostępne formy płatności

1. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Pay Pro SA

V. RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami www.twistedform.pl .

Jeżeli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych zakresie działania www.twistedform.pl , a także przysługujących Ci uprawnień, może się skontaktować się z nami pod adresem kontakt@twistedform.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • realizacji zawartych umów;
 • rozwoju, zastosowania i wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług;
 • identyfikacji użytkownika;
 • identyfikacji informacji finansowych i transakcyjnych;
 • identyfikacji danych geolokalizacyjnych i dotyczących przeglądania stron internetowych;
 • identyfikacji informacji handlowych w celach marketingowych;
 • identyfikacji danych i upodobań użytkownika;
 • analizy użyteczności i jakości w celu ulepszenia naszych usług;
 • wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na www.twistedform.pl.

w pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach prawnych odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych zawartej umowie oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Ciebie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

VI Zwroty i reklamacje

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 

Towar powinien zostać zwrócony nieużywany, wraz z oryginalnym opakowaniem, metkami i rachunkiem (lub jego ksero)

Formularz zwrotu należy pobrać, wydrukować, wypełnić i razem ze zwracanym towarem odesłać na koszt własny kurierem lub pocztą polską na adres:

TWISTED FORM Agnieszka Bliszczyk, ul Langiewicza 55, 05-080 Izabelin c,woj mazowieckie

 

Zwrot pieniędzy zostanie wykonany w ciągu maksymalnie 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku jeśli odesłany towar posiada jakiekolwiek ślady użytkowania Sklep TWISTED FORM ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu, a kosztami przesyłki obciążyć Klienta.

 

Reklamacja


1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.


3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, doręczonego Klientowi wraz z Towarem lub dostępnego na stronie Sklepu internetowego oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (rachunkiem):

TWISTED FORM Agnieszka Bliszczyk, ul. Langiewicza 55, 05-080 Izabelin c,woj mazowieckie

4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.

5. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.


6. Klient jeżeli Towar ma wadę, może:

1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy - chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

VII Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Każdy towar w przypadku płatności przelewem lub płatności online jest wysyłany w dni robocze po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.

Przesyłki dostarczają firmy kurierskie - czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki oraz adresu odbiorcy. Zazwyczaj zajmuje to od 7 do 14 dni roboczych.

Uwaga! Przy płatności przelewem internetowym, czas otrzymania paczki wydłuża się o czas realizacji przelewu.